4ª Edició 2017

CAT i CAST

CAT

BASES DEL PREMI I JURAT

 1. PRESENTACIÓ

La Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Aceba (UDACEBA) de Barcelona fa pública la convocatòria del IV Premi Josep Manuel da Pena per a treballs de recerca elaborats per residents de Medicina d’Atenció Familiar i Comunitària de qualsevol Unitat Docent d’arreu de l’Estat Espanyol.

Poden presentar‑se residents en actiu inclosos els que hagin finalitzat la residència l’any 2016. El treballs podran ser elaborats de forma individual o conjunta per diversos residents i hauran de versar sobre qualsevol dimensió o nivells d’actuació de la Medicina de Família centrant el seu contingut en l’àmbit de l’Atenció Primària.

El jurat premiarà el millor treball original no publicat anteriorment.

S’acceptaran treballs presentats a congressos i jornades.
El resum del treball guanyador serà publicat a la revista digital APSalut d’UDACEBA.

IMPORTANT: La presentació de treballs al IV Premi Josep Manuel da Pena implica l’acceptació i el compliment de les presents BASES:

 1. DOCUMENTACIÓ

Per prendre part en la convocatòria serà necessari presentar els treballs que optin al Premi juntament amb el Curriculum Vitae del resident o residents que hi participin.

La presentació del treball i la documentació serà en format digital PDF i s’enviarà a l’adreça electrònica udaceba@aceba.cat. A l’assumpte s’ha d’especificar: “Premi Josep Manuel da Pena”.

Al correu electrònic es concretarà: títol del treball, nom i cognoms de l’autor o autors, telèfon de contacte, adreça electrònica i si es presenta més d’un autor, caldrà descriure la seva participació específica en el treball.

Per garantir l’anonimat el document PDF NO ha de contenir cap dada personal dels autors (nom i cognoms).

Els treballs i la documentació es podran presentar en castellà o en català.

L’estructura del treball haurà de contenir: títol, resum, introducció, objectius, material i mètodes, resultats, discussió, conclusions i bibliografia.

 1. DOTACIÓ

El premi tindrà una dotació de 1.000 euros pel treball guanyador.

 1. TERMINIS

El termini per a la presentació de treballs és fins el 30 de JUNY de 2017, a les 00:00, improrrogable.

 1. JURAT

El jurat valorarà els treballs i realitzarà una selecció.

Per decisió del jurat el premi pot quedar desert si així ho considerés.

La decisió del jurat serà inapel·lable.

Els membres del jurat s’abstindran de valorar aquells treballs en els que participin de manera directa o indirecta.

El jurat està format por:

Presidenta
:

Rosa Monteserín Nadal. Doctora en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Tutora de residents MIR de la UDM AFiC Aceba.

Vocals:

Carlos Brotons Cuixart. Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Màster en Salud Pública por la Universitat de Texas. Tècnic de salut de la UDM AFiC Aceba.

Verónica Casado Vicente. Doctora en Medicina i Cirurgia. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Tutora UD de MFyC de Valladolid Oeste. Professora associada de Ciències de la Salut de la Facultat de Medicina de Valladolid CS Universitario Parquesol, Valladolid.

Ignasi Gich Saladich. Doctor en Medicina. Especialista en Farmacologia Clínica. Adjunt del Servei d’Epidemiologia Clínica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Professor associat del Departament de Farmacologia i Terapèutica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Jaume Kulisevsky Bojarsky. Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Neurologia. Director de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Sant Pau i Director del Servei de Neurologia de l’USP Institut Universitari Dexeus.

Antoni Sisó Almirall. Doctor en Medicina por la Universitat de Barcelona. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Responsable del Grup transversal d’investigació en Atenció Primària de l’Institut d’Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Professor associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i tutor de residents MIR.

Secretaria: Araceli Bergillos Muñoz

 1. ACTE DE PROCLAMACIÓ

El premi es farà públic el dia 20 d’OCTUBRE del 2017.

CAST

BASES DEL PREMIO Y JURADO

 1. PRESENTACIÓN

La Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria ACEBA (UDACEBA) de Barcelona hace pública esta convocatoria del IV Premio Josep Manuel da Pena para trabajos de investigación elaborados por residentes de Medicina de Familia de cualquier Unidad Docente del Estado Español.

Pueden presentarse residentes en activo incluidos los que hayan finalizado la residencia en el 2016.
Los trabajos podrán ser elaborados de forma individual o conjunta por diversos residentes y deberán versar sobre cualquier dimensión o niveles de actuación de la Medicina de Familia centrando su contenido en el ámbito de la Atención Primaria.

El jurado premiará el mejor trabajo original no publicado anteriormente.
Se aceptarán trabajos presentados en congresos y jornadas.
El resumen del trabajo ganador será publicado en la revista digital APSalut de UDACEBA.

IMPORTANTE: La presentación de trabajos en el IV Premio Josep Manuel da Pena implica la aceptación y el cumplimiento de las presentes BASES:

 1. DOCUMENTACIÓN

Para participar en la convocatoria será necesario presentar los trabajos que opten al Premio junto con el Curriculum Vitae del residente o residentes que participen.

La presentación y la documentación del trabajo será en formato digital PDF y se enviará a la dirección electrónica udaceba@aceba.cat especificando en el asunto “Premio Josep Manuel da Pena”.

En el correo electrónico se concretará: título del trabajo, nombre y apellidos del autor o autores, teléfono de contacto, dirección electrónica y si se presenta más de un autor se deberá describir cuál ha sido su participación específica en el trabajo.

Para garantizar el anonimato el documento PDF NO debe de contener ningún dato personal de los autores (nombre y apellidos).

 Los trabajos y la documentación se podrán presentar en castellano o en catalán.

La estructura del trabajo deberá contener: título, resumen, introducción, objetivos, material y métodos, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía.

 1. DOTACIÓN

El premio tendrá una dotación de 1.000 euros para el trabajo ganador.

 1. PLAZOS

El plazo para la presentación de los trabajos es hasta el 30 de JUNIO de 2017, a las 00:00, improrrogable.

 1. JURADO

El jurado valorará los trabajos y realizará una selección.

Por decisión del jurado el premio puede quedar desierto si así lo considerase.

La decisión del jurado será inapelable.

Los miembros del jurado se abstendrán de valorar aquellos trabajos en los que participen de manera directa o indirecta.

El jurado está formado por:

Presidenta:

Rosa Monteserín Nadal. Doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Tutora de residentes MIR de la UDM AFyC Aceba.

Vocales:

Carlos Brotons Cuixart. Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Master en Salud Pública por la Universidad de Texas. Técnico de salud de la UDM AFyC Aceba.

Verónica Casado Vicente. Doctora en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Tutora UD de MFyC de Valladolid Oeste. Profesora asociada de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de Valladolid CS Universitario Parquesol, Valladolid.

 Ignasi Gich Saladich. Doctor en Medicina. Especialista en Farmacología Clínica. Adjunto del Servicio de Epidemiología Clínica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Profesor asociado del Departamento de Farmacología i Terapéutica de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Jaume Kulisevsky Bojarsky. Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona. Especialista en Neurología. Director del Instituto de Investigación Biomédica de Sant Pau y Director del Servicio de Neurología del USP Instituto Universitario Dexeus.

Antoni Sisó Almirall. Doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Responsable del Grupo transversal de investigación en Atención Primaria del Instituto de Investigación Biomédica August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y tutor de residentes MIR.

Secretaria: Araceli Bergillos Muñoz

 1. ACTO DE PROCLAMACIÓN

El premio se hará público el día 20 de OCTUBRE del 2017.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s